การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น (มีปฐมนิเทศหลักสูตร)

In Stock: 150
VMSHIPMENT_WEIGHT_COUNTRIES_WITH_SHIPMENT

Product Info

รหัสหลักสูตร : 613044002


อีเมล

Velawoods English เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ในระดับพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร ออกแบบมาเป็นพิเศษสาหรับให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) พัฒนาทักษะเป็นรายบุคคลครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟังการพูด การอ่านและการเขียน เสริมด้วยคาศัพท์และไวยากรณ์ ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านเหตุการณ์สถานการณ์จำลองเสมือนจริง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยการพูดโต้ตอบ(Interactive) กับตัวละครผ่านระบบวิเคราะห์เสียงอัจฉริยะ ทำให้ผู้เรียนสามารถฝึกการฟัง และการพูดได้อย่างไม่จำกัด เสมือนมีครูเจ้าของภาษาอยู่เคียงข้างกับตัวผู้เรียนตลอดเวลา

 

บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด มีประสบการณ์กว่า 20 ปี เชี่ยวชาญด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นการนำเอาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการจากเจ้าของลิขสิทธิ์หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์มาตรฐานระดับโลกภายใต้ชื่อ Velawoods English จากประเทศอังกฤษ ที่จะทำให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้พัฒนาตนเอง นำความรู้ไปสู่การปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้น เป็นเครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก ซึ่งปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และการสื่อสาร ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทำให้เกิดสื่อและนวัตกรรมมากมาย สำหรับการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายออนไลน์ เพื่อเป็นการลดข้อจากัดด้านเวลา สถานที่ การเดินทาง และงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมครูให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษรวมถึงทักษะการใช้เทคโนโลยี ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองของครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสูงยิ่งขึ้นต่อไป

 

 

Reviews

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้าชิ้นนี้