Sci9-elementaryeducation
Sci10-elementaryeducation

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

In Stock: 100
VMSHIPMENT_WEIGHT_COUNTRIES_WITH_SHIPMENT

Product Info

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยายภาษาไทย เนื้อหาบทเรียน มีความถูกต้องครอบคลุม ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์ มีลำดับขั้นตอนการนำเสนอที่มีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน มีการวัดผลที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ


อีเมล

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยายภาษาไทย เนื้อหาบทเรียน มีความถูกต้องครอบคลุม ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์ มีลำดับขั้นตอนการนำเสนอที่มีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน มีการวัดผลที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีการนำเสนอเนื้อหาด้วยภาพและการ์ตูนแอนิเมชั่นที่มีสีสันสวยงาม ง่ายต่อการใช้งานด้วยปุ่มและสัญรูปที่ชัดเจน นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ได้ทั้งในระบบ-นอกระบบและตามอัธยาศัย ใช้ได้ทั้งในห้องเรียน ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ชุมชน อุทยานการเรียนรู้ และศูนย์การเรียนรู้ทั่วไป

 

โครงสร้างของบทเรียน

คำชี้แจงบทเรียน
ประกอบด้วย ขั้นตอนการใช้โปรแกรม เกี่ยวกับบทเรียน และการแนะนำการใช้โปรแกรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผังมโนทัศน์
แสดงให้เห็นถึงเนื้อหาในบทเรียน เพื่อทำความเข้าใจ และสามารถเชื่อมโยงกับเรื่องนั้นๆ ได้ทันที

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

จุดประสงค์การเรียนรู้
ระบุคุณลักษณะการเรียนรู้และความสามารถที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน หลังจากที่ผู้เรียนได้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่อง หรือบทหนึ่งๆ แล้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
ก่อนเรียนทุกครั้งเราควรที่จะมีการทดสอบก่อนเรียนเสมอ เพื่อเป็นการตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน เพื่อใช้ประกอบในการออกแบบการสอน และจะออกแบบการสอนอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความรู้ของผู้เรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

เรียนรู้
เนื้อหาเป็นแบบมัลติมีเดีย ประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมเสริมทักษะ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือใช้ประกอบเป็นสื่อการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กิจกรรมเสริมทักษะ
ชุดการเรียนรู้ที่ครูทำขึ้น ให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนรู้มาแล้ว เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจจะช่วยเพิ่มทักษะความชำนาญ และช่วยฝึกทักษะการคิดให้มากขึ้น อีกทั้งพัฒนาความสามารถของ ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมองเห็นความก้าวหน้าจากผลการเรียนรู้ของตนเองได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ความต้องการของระบบ

 

    ♦  ระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือสูงกว่า
    ♦  ความเร็วของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) อย่างน้อย 1 GHz
    ♦  มีหน่วยความจำ (RAM) อย่างน้อย 2 GB
    ♦  ใช้พื้นที่นฮาร์ดดิสก์ 1 GB ขึ้นไป
    ♦  ไดร์ฟซีดีรอม ความเร็ว 16 เท่าขึ้นไป
    ♦  มีระบบมัลติมีเดีย (หูฟัง/ลำโพง)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย

    ♦  สารละลาย
    ♦  พลังงานความร้อน
    ♦  บรรยากาศ
    ♦  การแปลี่ยนแปลงของสาร
    ♦  การสะท้อนแสงและการหักเหของแสง
    ♦  แร่ธาตุ
    ♦  เทคโนโลยีอวกาศและการสำรวจ
    ♦  เอกภพเบื้องต้น

    ♦  สารละลายกรด-เบส
    ♦  พลังงานความร้อนการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
    ♦  ความชื้นของอากาศ เมฆ และฝน
    ♦  การแยสาร
    ♦  น้ำและการอนุรักษ์
    ♦  ส่วนประกอบของโลก
    ♦  วงจรไฟฟ้า

    ♦  การเคลื่อนที่
    ♦  ลมฟ้าอากาศ 
    ♦  ดินและหิน
    ♦  แรงและแรงลัพธ์
    ♦  แสงกับการมองเห็น
    ♦  อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   
รูปแบบการติดตั้งสื่อมัลติมีเดีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบถาวร (License Key)

 

รูปแบบ DVD

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ติดตั้งในห้องเรียนระบบเครือข่าย (LAN)

 

การนำไปใช้งาน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop)
เรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรียนรู้ผ่านเครื่องแท็บเล็ต (Windows)
การประยุกต์ใช้งานในห้องเรียน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนใช้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนผ่านเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

 

ครูผู้สอนใช้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนผ่านกระดานระบบสัมผัส (Interactive Whiteboard)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนใช้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนผ่านจอภาพ LED ระบบสัมผัส (LED Multitouch)

 

Reviews

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้าชิ้นนี้