Math9-elementaryeducation
Math10-elementaryeducation

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

In Stock: 100
VMSHIPMENT_WEIGHT_COUNTRIES_WITH_SHIPMENT

Product Info

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยายภาษาไทย เนื้อหาบทเรียน มีความถูกต้องครอบคลุม ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์ มีลำดับขั้นตอนการนำเสนอที่มีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน มีการวัดผลที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ


อีเมล

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยายภาษาไทย เนื้อหาบทเรียน มีความถูกต้องครอบคลุม ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์ มีลำดับขั้นตอนการนำเสนอที่มีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน มีการวัดผลที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีการนำเสนอเนื้อหาด้วยภาพและการ์ตูนแอนิเมชั่นที่มีสีสันสวยงาม ง่ายต่อการใช้งานด้วยปุ่มและสัญรูปที่ชัดเจน นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ได้ทั้งในระบบ-นอกระบบและตามอัธยาศัย ใช้ได้ทั้งในห้องเรียน ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ชุมชน อุทยานการเรียนรู้ และศูนย์การเรียนรู้ทั่วไป

โครงสร้างของบทเรียน

คำชี้แจงบทเรียน
ประกอบด้วย ขั้นตอนการใช้โปรแกรม เกี่ยวกับบทเรียน และการแนะนำการใช้โปรแกรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผังมโนทัศน์
แสดงให้เห็นถึงเนื้อหาในบทเรียน เพื่อทำความเข้าใจ และสามารถเชื่อมโยงกับเรื่องนั้นๆ ได้ทันที

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

จุดประสงค์การเรียนรู้
ระบุคุณลักษณะการเรียนรู้และความสามารถที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน หลังจากที่ผู้เรียนได้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่อง หรือบทหนึ่งๆ แล้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
ก่อนเรียนทุกครั้งเราควรที่จะมีการทดสอบก่อนเรียนเสมอ เพื่อเป็นการตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน เพื่อใช้ประกอบในการออกแบบการสอน และจะออกแบบการสอนอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความรู้ของผู้เรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

เรียนรู้
เนื้อหาเป็นแบบมัลติมีเดีย ประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมเสริมทักษะ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือใช้ประกอบเป็นสื่อการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กิจกรรมเสริมทักษะ
ชุดการเรียนรู้ที่ครูทำขึ้น ให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนรู้มาแล้ว เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจจะช่วยเพิ่มทักษะความชำนาญ และช่วยฝึกทักษะการคิดให้มากขึ้น อีกทั้งพัฒนาความสามารถของ ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมองเห็นความก้าวหน้าจากผลการเรียนรู้ของตนเองได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

รองรับการใช้งานร่วมกับกระดานระบบสัมผัส (Interactive Whiteboard) จอภาพ LED ระบบสัมผัส (LED Multitouch) ทุกระบบ
ความต้องการของระบบ

 

ระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือสูงกว่า
ความเร็วของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) อย่างน้อย 1 GHz
มีหน่วยความจำ (RAM) อย่างน้อย 2 GB
ใช้พื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ 1 GB ขึ้นไป
ไดร์ฟซีดีรอม ความเร็ว 16 เท่าขึ้นไป
มีระบบมัลติมีเดีย (หูฟัง/ลำโพง)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย

 ♦  พื้นฐานทางเรขาคณิต
 ♦  การบวกและลบเศษส่วน
 ♦  คู่อันดับและกราฟ
 ♦  การแปลงทางเรขาคณิต
 ♦  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.2
 ♦  การบวกและลบทศนิยม
 ♦  การคูณและหารเศษส่วน
 ♦  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1
 ♦  จำนวนจริง
 ♦  ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
♦  การคูณและหารทศนิยม
 ♦  การประมาณค่า
 ♦  เรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ
 ♦  เส้นขนาน
 ♦  สถิติ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รูปแบบการติดตั้งสื่อมัลติมีเดีย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบถาวร (License Key)

 

รูปแบบ DVD

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ติดตั้งในห้องเรียนระบบเครือข่าย (LAN)

 

การนำไปใช้งาน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop)

 

เรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เรียนรู้ผ่านเครื่องแท็บเล็ต (Windows)

 

การประยุกต์ใช้งานในห้องเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนใช้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนผ่านเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

 

ครูผู้สอนใช้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนผ่านกระดานระบบสัมผัส (Interactive Whiteboard)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูผู้สอนใช้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนผ่านจอภาพLED ระบบสัมผัส (LED Multitouch)

Reviews

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้าชิ้นนี้