2016-05-16_9-41-13
2016-05-16_9-56-30

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดีย ชุด Click2Plearn

In Stock: 100
VMSHIPMENT_WEIGHT_COUNTRIES_WITH_SHIPMENT

Product Info

Click2Plearn เป็นสื่อที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่มีประสบการณ์สำคัญส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา และด้านสาระที่ควรเรียนรู้ ในเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เสมือนเป็นการเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ให้เด็กๆ


อีเมล

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียระดับปฐมวัย ชุด Click2Plearn
Click2Plearn
เป็นสื่อที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่มีประสบการณ์สำคัญส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา และด้านสาระที่ควรเรียนรู้ ในเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เสมือนเป็นการเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ให้เด็กๆ ด้วยสื่อมัลติมีเดียที่ส่งเสริมความอัจฉริยะโดยการเรียนรู้ผ่านการเล่นเด็กๆ จะได้สนุกกับโปรแกรมบทเรียนที่นำเสนอเนื้อหา ด้วยการ์ตูนแอนิเมชันน่ารักๆ สีสันสดใส มีเสียงบรรยายที่เข้าใจง่าย พร้อมกับกิจกรรมและเกมฝึกทักษะ เพื่อให้โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็กเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนานและเพลิดเพลิน และเด็กมีพัฒนาการสมวัย เพิ่มพูนทักษะให้เด็กได้เก่งรอบด้าน ทั้งยังเสริมสร้างความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญา (IQ) และความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และสามารถนำสื่อนี้ไปบูรณาการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู เพื่อเป็นการลดภาระทางด้านการสอน อีกทั้งยังเป็นสื่อที่ใช้สอนเสริมและทบทวนความรู้ให้เด็กได้อีกด้วย

คุณสมบัติโปรแกรม


       ♦   เนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ
       ♦   สื่ออยู่ในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคลและสถานที่ ธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
       ♦   ส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน ฟัง พูด และเขียน เน้นวิธีการเขียนอย่างถูกต้องทั้งพยัญชนะไทยและ พยัญชนะภาษาอังกฤษ นำเสนอเป็นภาพกราฟิกแอนิเมชัน
       ♦   เรียนรู้ผ่านทานเสริม EQ รูปแบบเป็นการ์ตูนแอนิเมชันเล่าเป็นเรื่องราว ในแต่ละเรื่องมี กิจกรรมภาพระบายสีและกิจกรรมต่อภาพ
       ♦   โปรแกรมเสริมเชาวน์ปัญญา มีคำถามประกอบภาพ พร้อมคำเฉลยเป็นการ์ตูนแอนิเมชัน
       ♦   โปรแกรมออกแบบหัวข้อการใช้งาน หรือเมนูหลัก (Main Menu) อย่างเป็นระบบ ซึ่งตัวบทเรียน ถูกแยกส่วนออกจากเมนูหลักอย่างเป็นอิสระ และผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความสนใจ
       ♦   สามารถปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับตัวบทเรียนได้โดยตรง
       ♦   มีปุ่มปรับลดระดับเสียงให้ดังหรือเบาได้
       ♦   มีแบบทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ระดับ (อนุบาล 1, 2, 3) เพื่อทดสอบความพร้อมด้านต่างๆ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความจำ การจัดกลุ่ม การสังเกต การเรียงลำดับ การเปรียบเทียบ การจำแนก มิติสัมพันธ์ เป็นต้น
       ♦   มีบทเรียน กิจกรรมเสริมทักษะ เกมฝึกทักษะ และแบบทดสอบเตรียมความพร้อมรวมแล้วมากกว่า 100 โปรแกรม
       ♦   รองรับการใช้งานร่วมกับกระดานระบบสัมผัส (Interactive Whiteboard) จอภาพ LED ระบบสัมผัส (LED Multitouch) ทุกระบบ

 

ต้องการของระบบ


       ♦   ระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือสูงกว่า
       ♦   ความเร็วของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) อย่างน้อย 1 GHz
       ♦   มีหน่วยความจำ (RAM) อย่างน้อย 2 GB
       ♦   ใช้พื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ 1 GB ขึ้นไป
       ♦   มีระบบมัลติมีเดีย (หูฟัง/ลำโพง)

ตัวอย่างบทเรียน


Click2Plearn

c2p
c2p

 

 

c2p

 

c2p

สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ โดยนำไปจัดให้เด็กเกิดการพัฒนาแบบองค์รวม
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาฝึกทักษะทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
   

 

c2p

 

c2p

กิจกรรมเสริมทักษะในรูปแบบใบงานที่สามารถสั่งพิมพ์ได้
กิจกรรมยามว่างของเด็ก เช่น เล่นเกม ฟังนิทาน
   

 

c2p

 

c2p

นำผลงานของเด็กๆ มาใช้เป็นข้อมูลในการวัดผลและประเมินผล

 

แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก

 

 
รูปแบบการติดตั้งสื่อมัลติมีเดีย
c2p
c2p
ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบถาวร (License Key)
รูปแบบ External Box (เคลื่อนย้ายไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ได้)

c2p
c2p

รูปแบบ USB

 

ติดตั้งในห้องเรียนระบบเครือข่าย (LAN)

 

การนำไปใช้งาน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

 
c2p
c2p

เรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop)

 

เรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)

 

c2p
c2p
เรียนรู้ผ่านเครื่องแท็บเล็ต (Windows)
เรียนรู้ในห้องเรียนระบบเครือข่าย (LAN)
   

การประยุกต์ใช้งานในห้องเรียน

 
c2p
c2p

ครูผู้สอนใช้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

 

ครูผู้สอนใช้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ (Digital TV)

 

c2p
c2p

ครูผู้สอนใช้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนผ่านเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

 

ครูผู้สอนใช้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนผ่านกระดานระบบสัมผัส (Interactive Whiteboard)

 

c2p
 
ครูผู้สอนใช้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนผ่านจอภาพ LED ระบบสัมผัส (LED Multitouch)
 

 

Reviews

วันพฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2559
เป็นสื่อการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ ความต้องการ และความสะดวกของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับครูผู้สอนเองก็มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือช่วยสอน ทำให้แบ่งเบาภาระการเตรียมสื่อการเรียนการสอนได้ อีกทั้งครูผู้สอนจะได้มีสื่อในรูปแบบต่างๆ เป็นแนวคิดสำหรับการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือผลงานทางวิชาการมาบูรณาการการเรียนการสอนได้
tomaki