สื่อมัลติมีเดียระดับปฐมวัย


โปรแกรมสื่อมัลติมีเดีย ชุด Click2Plearn

Click2Plearn เป็นสื่อที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ...

โปรแกรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเสริมเชาวน์ปัญญา

เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ...

โปรแกรมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์

เป็นโปรแกรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัย สำหรับครูผู้สอน ...

โปรแกรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมภายในโปรแกรมที่หลากหลาย ...

โปรแกรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษา

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมภายในโปรแกรมที่หลากหลาย ...

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียอาเซียนน่ารู้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการเรียนรู้ ...

โปรแกรมแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ ชุด Active Quiz

โปรแกรมแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ...