DLS12
DLS13

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดีย ชุด Digital Library@School

In Stock: 100
VMSHIPMENT_WEIGHT_COUNTRIES_WITH_SHIPMENT

Product Info

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่องไหว และเสียงบรรยายภาษาไทย เนื้อหาบทเรียนมีความถูกต้องครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ มีลำดับขั้นตอนการนำเสนอที่มีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน มีการวัดผลที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ


อีเมล

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียระดับประถมศึกษา ชุด Digital Library@School
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยายภาษาไทย เนื้อหาบทเรียน มีความถูกต้องครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์ มีลำดับขั้นตอนการนำเสนอที่มีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน มีการวัดผลที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีการนำเสนอเนื้อหาด้วยภาพและการ์ตูนแอนิเมชั่นที่มีสีสันสวยงาม ง่ายต่อการใช้งานด้วยปุ่มและสัญรูปที่ชัดเจน  เลือกเรียนรู้ได้ตามระดับชั้นเรียน นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ได้ทั้งในระบบ-นอกระบบและตามอัธยาศัย ใช้ได้ทั้งในห้องเรียน ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ชุมชน อุทยานการเรียนรู้ และศูนย์การเรียนรู้ทั่วไป

 

คุณสมบัติโปรแกรม

      ♦  เนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ
      ♦  มีเนื้อหาครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครอบคลุมทั้งความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และมีการวัดผลที่สอดคล้องกับเนื้อหา มีจำนวนบทเรียน 200 โปรแกรม
      ♦  สื่ออยู่ในรูปแบบบทเรียนมัลติมีเดีย ประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงอย่างชัดเจน นำเสนอเป็นการ์ตูนแอนเมชั่น เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนมีการแสดงผลแบบเต็มหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Full Screen) แบบอัตโนมัติ
      ♦  แบบทดสอบ
      ♦  โปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานตามกระบวนการบริหารจัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
      ♦  รองรับการใช้งานร่วมกับกระดานระบบสัมผัส (Interactive Whiteboard) จอภาพ LED ระบบสัมผัส (LED Multitouch) ทุกระบบ

 

ต้องการของระบบ

      ♦  ระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือสูงกว่า
      ♦  ความเร็วของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) อย่างน้อย 1 GHz
      ♦  มีหน่วยความจำ (RAM) อย่างน้อย 2 GB
      ♦  ใช้พื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ 1 GB ขึ้นไป
      ♦  มีระบบมัลติมีเดีย (หูฟัง/ลำโพง)

ตัวอย่างบทเรียน


Click2Plearn

DLS

DLS

DLS
DLS
เนื้อหาครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระ การนำเสนอมีความสอดคล้องตรงตามเนื้อหา ครอบคลุมทั้งความรู้และกระบวนการเรียนรู้
ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการเข้าใช้งานเนื้อหา เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
   
DLS
DLS
ทดสอบก่อนจะเข้าบทเรียนและหลังจากได้เรียนรู้เสร็จสิ้น จะมีการทดสอบหลังเรียนอีกครั้งหนึ่ง
เนื้อหาของบทเรียนจะประกอบด้วยเสียงบรรยาย รูปภาพ แอนิเมชั่นต่างๆ ที่ดูตื่นเต้น น่าสนใจ น่าเรียนรู้
   
DLS
DLS
กิจกรรมผ่อนคลายและวัดทักษะจากเรื่องที่ได้เรียนรู้มา
กิจกรรมเสริมทักษะในรูปแบบใบงาน ที่สามารถสั่งพิมพ์ได้
 

รูปแบบการติดตั้งสื่อมัลติมีเดีย

 

DLS

 

DLS

ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบถาวร (License Key)

 

รูปแบบ External Box (เคลื่อนย้ายไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ได้)

 

DLS
DLS

รูปแบบ USB

 

ติดตั้งในห้องเรียนระบบเครือข่าย (LAN)

 

การนำไปใช้งาน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

 
DLS
DLS

เรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop)

 

เรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)

 

DLS
DLS

เรียนรู้ผ่านเครื่องแท็บเล็ต (Windows)

 

เรียนรู้ในห้องเรียนแบบเครือข่าย (LAN)

 

การประยุกต์ใช้งานในห้องเรียน

 
DLS
DLS

ครูผู้สอนใช้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

 

ครูผู้สอนใช้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ (Digital TV / Smart TV)

 

DLS
DLS
ครูผู้สอนใช้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนผ่านเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ครูผู้สอนใช้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนผ่านกระดานระบบสัมผัส (Interactive Whiteboard)
   
DLS
ครูผู้สอนใช้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนผ่านจอภาพ LED ระบบสัมผัส (LED Multitouch)

 

Reviews

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้าชิ้นนี้