EasyReadWrite3
EasyReadWrite4

อ่านออกเขียนได้ ง่ายนิดเดียว

In Stock: 100
VMSHIPMENT_WEIGHT_COUNTRIES_WITH_SHIPMENT

Product Info

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย ชุด อ่านออกเขียนได้ ง่ายนิดเดียว ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาไทย จัดทำเป็นบทเรียนเพื่อฝึกทักษะการอ่าน-เขียนมาตราตัวสะกด การผันอักษร การประสมคำให้ถูกต้อง


อีเมล

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย ชุด อ่านออกเขียนได้ ง่ายนิดเดียว
ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาไทย จัดทำเป็นบทเรียนเพื่อฝึกทักษะการอ่าน-เขียนมาตราตัวสะกด การผันอักษร การประสมคำให้ถูกต้อง โดยนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบแอนิเมชั่นประกอบภาพ และเสียงอ่านคำ พร้อมทั้งกิจกรรมฝึกทักษะในรูปแบบเกมและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน สื่อสอนซ่อมเสริม ทบทวนทักษะในด้านการอ่าน-เขียนมาตราตัวสะกด การผันอักษร การประสมคำให้พัฒนามากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติโปรแกรม

      ♦   เนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ
      ♦   สื่ออยู่ในรูปแบบบทเรียนมัลติมีเดีย ประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงอย่างชัดเจน นำเสนอเป็นการ์ตูนแอนเมชั่น เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ซึ่งการ นำเสนอมีความสอดคล้องตรงตามเนื้อหาและมีการแสดงผลแบบเต็มหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Full Screen) แบบอัตโนมัติ
      ♦   มีปุ่มปรับลดระดับเสียงให้ดังหรือเบาได้
      ♦   แบบทดสอบ
               - มีคำสั่งชี้แจงให้ผู้เรียนทราบก่อนการทดสอบ
               - สามารถปรับเกณฑ์การวัดประเมินผลตามสภาพของผู้เรียนได้
               - ออกแบบให้แบบแสดงทีละข้อ บอกจำนวนข้อสอบทั้งหมด และบอกสถานะปัจจุบันว่ากำลังทำข้อสอบข้อที่เท่าไร พร้อมกับแสดงคะแนนสอบที่สะสมมา
               - รายงานผลการทดสอบทางจอภาพและสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
               - มีการบันทึกผลการทดสอบแต่ละข้อ และผู้เรียนสามารถย้อนกลับไปทบทวนและดูผลการทดสอบที่ผ่านมาในแต่ละข้อได้
      ♦   โปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานตามกระบวนการบริหารจัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

 

ความต้องการของระบบ

 

     ♦   Windows 7 หรือสูงกว่า

     ♦   CPU ความเร็วอย่างน้อย 1 GHz

     ♦   มีหน่วยความจำอย่างน้อย 1 GB

     ♦   มีพื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ไม่น้อยกว่า 10 GB

     ♦   มีระบบมัลติมีเดีย (หูฟัง/ลำโพง)

ตัวอย่างบทเรียน

อ่านออกเขียนได้ ง่ายนิดเดียว ได้

อ่านออกเขียนได้ ง่ายนิดเดียว ได้

อ่านออกเขียนได้ ง่ายนิดเดียว ได้
อ่านออกเขียนได้ ง่ายนิดเดียว ได้
เนื้อหาครอบคลุมเพื่อฝึกทักษะการอ่าน-เขียนมาตราตัวสะกด การผันอักษร การประสมคำ
ทดสอบก่อนจะเข้าบทเรียนและหลังจากได้เรียนรู้เสร็จสิ้น จะมีการทดสอบหลังเรียนอีกครั้งหนึ่ง
   
อ่านออกเขียนได้ ง่ายนิดเดียว ได้
อ่านออกเขียนได้ ง่ายนิดเดียว ได้
เนื้อหาของบทเรียนจะประกอบด้วยเสียงบรรยาย รูปภาพ แอนิเมชั่นต่างๆ ที่ดูตื่นเต้น น่าสนใจ น่าเรียนรู้
กิจกรรมเสริมทักษะเพื่อวัดความรู้จากสิ่งที่ได้เรียนมา
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
อ่านออกเขียนได้ ง่ายนิดเดียว ได้
♦   ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้าน การอ่าน-เขียน มาตราตัวสะกด การผันอักษร และ การประสมคำ
   
อ่านออกเขียนได้ ง่ายนิดเดียว ได้
♦   มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ในรูปแบบมัลติมีเดีย เป็นเครื่องมือช่วยสอน ทำให้แบ่งเบาภาระการเตรียมสื่อการเรียนการสอนได้อีกทั้งครูผู้สอนจะได้มีสื่อในรูปแบบต่างๆ เป็นแนวคิดสำหรับการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือผลงานทางวิชาการมาบูรณาการการเรียนการสอนได้
 
DLS

Reviews

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้าชิ้นนี้