ASEAN-elementaryeducation10
ASEAN-elementaryeducation9

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียชุด ประชาคมอาเซียน

In Stock: 100
VMSHIPMENT_WEIGHT_COUNTRIES_WITH_SHIPMENT

Product Info

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการเรียนรู้ ชุด ประชาคมอาเซียน (Association of Southeast Asian :ASEAN) ระดับประถมศึกษา เป็นสื่อช่วยเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของสมาชิกในกลุ่มอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ เนการาบรูไนดารุสซาลาม, ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สหพันธรัฐมาเลเซีย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, สาธารณรัฐสิงคโปร์, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรไทย


อีเมล

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการเรียนรู้ ชุด ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการเรียนรู้ ชุด ประชาคมอาเซียน (Association of Southeast Asian :ASEAN) ระดับประถมศึกษา เป็นสื่อช่วยเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของสมาชิกในกลุ่มอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ เนการาบรูไนดารุสซาลาม, ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สหพันธรัฐมาเลเซีย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, สาธารณรัฐสิงคโปร์, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรไทย

 

คุณสมบัติโปรแกรม

 

      ♦   มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ ชื่อทางการ ธงชาติ ตราแผ่นดิน เมืองหลวง เพลงชาติ คำขวัญประจำชาติ ประวัติศาสตร์ ศาสนา การปกครอง ระบอบการปกครอง ภาษาประจำชาติ ภาษาราชการ ระบบการศึกษา จำนวนประชากร พื้นที่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ อาหารประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ สกุลเงิน เศรษฐกิจ และทรัพยากรที่สำคัญ ชุดประจำชาติ วัฒนธรรมและประเพณี สถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยว และประโยคสนทนาน่ารู้ โดยบทเรียนประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง และเสียงบรรยายภาษาไทย โปรแกรมออกแบบให้ใช้ง่าย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
      ♦   รองรับการใช้งานร่วมกับกระดานระบบสัมผัส (Interactive Whiteboard) จอภาพ LED ระบบสัมผัส (LED Multitouch) ทุกระบบ

 

 

ต้องการของระบบ

 

      ♦   ระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือสูงกว่า
      ♦   ความเร็วของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) อย่างน้อย 1 GHz
      ♦   มีหน่วยความจำ (RAM) อย่างน้อย 2 GB
      ♦   ใช้พื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ 1 GB ขึ้นไป
      ♦   มีระบบมัลติมีเดีย (หูฟัง/ลำโพง)

 

ตัวอย่างบทเรียน

 

ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา

ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา

ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา
เนื้อหาเกี่ยวกับ ชื่อทางการ ธงชาติ ตราแผ่นดิน เมืองหลวง เพลงชาติ คำขวัญประจำชาติ ประวัติศาสตร์ ศาสนา การปกครอง ระบอบการปกครอง ภาษาประจำชาติ ภาษาราชการ ระบบการศึกษา จำนวนประชากร พื้นที่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ อาหารประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ สกุลเงิน เศรษฐกิจ และทรัพยากรที่สำคัญ ชุดประจำชาติ วัฒนธรรมและประเพณี สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว และประโยคสนทนาน่ารู้

ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา
เสียงบรรยายภาษาไทยชัดเจน ประกอบด้วยรูปภาพที่สันสวยงาม และข้อความที่อ่านได้สบายได้

ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา
แบบทดสอบวัดความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ ASEAN เพื่อทบทวนความรู้ที่ได้ศึกษามา
รูปแบบการติดตั้งสื่อมัลติมีเดีย
ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา
ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา

ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบถาวร (License Key)

 

รูปแบบ External Box (เคลื่อนย้ายไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ได้)

 

ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา
ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา

รูปแบบ USB

 

ติดตั้งในห้องเรียนระบบเครือข่าย (LAN)

 

การนำไปใช้งาน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

 
ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา
ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา

เรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop)

 

เรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)

 

ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา
ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา

เรียนรู้ผ่านเครื่องแท็บเล็ต (Windows)

 

เรียนรู้ในห้องเรียนระบบเครือข่าย (LAN)

 

การประยุกต์ใช้งานในห้องเรียน
 
ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา
ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา

ครูผู้สอนใช้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

 

ครูผู้สอนใช้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ (Digital TV/Smart TV)

 

ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา
ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา

ครูผู้สอนใช้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนผ่านเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

ครูผู้สอนใช้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนผ่านกระดานระบบสัมผัส (Interactive Whiteboard)

ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา
ครูผู้สอนใช้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนผ่านจอภาพ LED ระบบสัมผัส (LED Multitouch)

Reviews

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้าชิ้นนี้