สื่อมัลติมีเดียระดับประถมศึกษา


โปรแกรมสื่อมัลติมีเดีย ชุด Digital Library@School

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วย ...

โปรแกรมแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ ชุด Active Quiz

แบบทดสอบชุดนี้ จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ...

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียชุด ประชาคมอาเซียน

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการเรียนรู้ ชุด ...

อ่านออกเขียนได้ ง่ายนิดเดียว

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย ชุด ...