แหล่งเรียนรู้ชุมชน

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ ชุด ...

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วย ...

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วย ...

อุปกรณ์ตอบรับไร้สาย ActiVote

ActiVote เป็นอุปกรณ์ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและทำแบบทดสอบ ...

ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom

ปัจจุบันห้องเรียนอัจฉริยะ หรือ Smart classroom ...

ระบบห้องสมุดดิจิตอล (Virtual Library On Cloud)

ระบบห้องสมุดดิจิตอล (Virtual Library On Cloud) คือ ...

โปรโมชั่นสื่อปฐมวัย ชุด Click2Plearn

โปรโมชั่นราคาสุดพิเศษ ซื้อสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ชุด ...

โปรโมชั่นสื่อการสอนสำหรับห้องเรียนปฐมวัย

โปรโมชั่นราคาสุดพิเศษ ซื้อสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ชุด ...

Picaro Student's Book Level 1 (Unit 1-4)

Picaro Student's Book Level 1 (Unit 1-4)

Beginner English Course (A1)

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้น (A1)

Picaro Teacher's Book Level 2 (Unit 5-8)

Picaro Teacher's Book Level 2 (Unit 5-8)

Picaro Student's Book Level 4 (Unit 13-16)

Picaro Student's Book Level 4 (Unit 13-16)

Picaro workbook Level 1 (Unit 1-4)

Picaro workbook Level 1 (Unit 1-4)

Picaro workbook Level 2 (Unit 5-8)

Picaro workbook Level 2 (Unit 5-8)

Picaro Teacher's Book Level 1 (Unit 1-4)

Picaro Teacher's Book Level 1 (Unit 1-4)

Picaro Teacher's Book Level 3 (Unit 9-12)

Picaro Teacher's Book Level 3 (Unit 9-12)

Picaro Student's Book Level 3 (Unit 9-12)

Picaro Student's Book Level 3 (Unit 9-12)

Picaro workbook Level 3 (Unit 9-12)

Picaro workbook Level 3 (Unit 9-12)

Picaro Teacher's Book Level 4 (Unit 13-16)

Picaro Teacher's Book Level 4 (Unit 13-16)

Picaro workbook Level 4 (Unit 13-16)

Picaro workbook Level 4 (Unit 13-16)

Pre-Intermediate English Course (A2)

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับกลางตอนต้น (A2)

iClassBoard

iClassBoard จอภาพ LED ระบบสัมผัสแบบ Multi-Touch ในรูปแบบ ...

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดีย ชุด Click2Plearn

Click2Plearn เป็นสื่อที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ...

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดีย ชุด Digital Library@School

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วย ...