บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา  มีลูกค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี บริษัทฯ เรามีผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโรงเรียน ครูและนักเรียนทั่วประเทศ  โดยมุ่งเน้นการนำเอาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนแม่บทเทคโนโลยี เป็นการก้าวเข้าสู่การจัดการเรียนรู้แนวใหม่สําหรับศตวรรษที่ 21 เช่น ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) หรือการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนแบบออนไลน์ สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการใช้เวลาในชั้นเรียนได้เหมาะสม  

 

วิสัยทัศน์  (Vision)

          ก้าวสู่บริษัทชั้นนำในด้านการผลิตสื่อนวัตกรรม และการให้บริการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง  สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจ (Mission)

          มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรากฐานทางการศึกษา ด้วยสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา บนรากฐานของคุณภาพและคุณธรรม  ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงหลักบรรษัทภิบาล