โซลูชั่น (Solution)


อุปกรณ์ตอบรับไร้สาย ActiVote

ActiVote เป็นอุปกรณ์ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและทำแบบทดสอบ ...

ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom

ปัจจุบันห้องเรียนอัจฉริยะ หรือ Smart classroom ...

ระบบห้องสมุดดิจิตอล (Virtual Library On Cloud)

ระบบห้องสมุดดิจิตอล (Virtual Library On Cloud) คือ ...